Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan

Pagmasdan mo ang iyong paligid. Pakinggan mo nga sa radyo at panoorin naman sa telebisyon ang balita tungkol sa mga isyung panlipunang kinahaharap ng ating bansa. Bilang mag-aaral, ano ang masasabi mo patungkol dito at ano ang iyong reaksyon noong napakinggan at napanood mo ang mga iyon?

Sa modyul na ito ay matututuhan mo ang pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa mga mapakikinggang balita, isyu o usapan.

Pagkatapos ng aralin ikaw ay inaasahang taglay ang kasanayang:

• naipapahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan.

Filipino6_Q1_Mod13_Pagpapahayag-ng-Sariling-Opinyon-o-Reaksiyon-sa-isang-Napakinggang-Balita-_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment