Filipino 6 Unang Markahan–Modyul 12: Angkop na Pamagat ng Talata

Alam mo ba, ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat batay sa iyong kakayahan? Makatutulong ito para mabatid mong maigi ang kaalaman tungkol sa pagbibigay ng angkop na pamagat sa binasa o napakinggang talata.

Ngayon, ibang paksa na naman ang iyong pag-aaralan sa modyul na ito.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

• nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang/napakinggang talata (F6PB-Ig-8)

Filipino6_Q1_Mod12_Angkop-na-Pamagat-ng-Talata_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment