Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 1: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang Pabula, Kuwento, Tekstong Pang-Impormasyon at Usapan

Ang modyul na ito ay isinulat batay sa iyong kakayahan. Tiyak na ang mga pag-aaralan mo ay iyong kapapanabikan lalo na’t ito ay mga babasahing pupukaw ng iyong kaisipan at interes.

Pagkatapos ng masigasig na pag-aaral sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

• nakasasagot ng mga tanong tungkol sa napakinggan/nabasang pabula, kuwento, tekstong pangimpormasyon at usapan. (F6PN-Ia-g3.1, F6PN-Ia-g-3.1, F6PB-Ic-e-3.1.2, F6PN-Ia-g-3.1)

Filipino6_Q1_Mod1_Pagsagot-sa-mga-Tanong-Tungkol-sa-Napakinggan-Nabasang-Pabula-Kuwento-Tekstong-Pang-Impormasyon-a-tUsapan-_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment