Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Unang Markahan – Modyul 2: Pagsang-ayon Sa Pasya Ng Nakararami Kung Nakabubuti Ito

Sa modyul na ito ay matutuhan mo ang mga hakbang na makatutulong sa iyo na makapagdesisyon sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito sa palagay mo ay makabubuti. Marami tayong hinaharap at pinagdadaanan sa araw-araw na pamumuhay. At sa bawat araw na ito ay kailangan mo ng tulong ng iba lalong-lalo na sa isang batang tulad mo na limitado pa ang maaaring gawin upang makapagdesisyon. Sa paggawa mo ng isang desisyon o pasya mararanasan mo ang sari-saring damdamin ayon sa resulta nito. Minsan ay masaya, meron ding malungkot, nakakainis o nakakabahala. Nararapat na alam mo kung sino ang dapat lapitan sa panahon na kailangan mo ang opinyon o ideya ng iba upang makagawa ka ng tamang desisyon o pagpapasiya.

Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang masagot mo ang tanong: Bakit mahalagang sumang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito?

Sa modyul na ito inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, pag-unawa at paglalapat.

1. Natutukoy ang tama at hindi tamang hakbang sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili sa pagsang-ayon sa pasya ng nakararami.

2. Nasusuri ang tama at hindi tamang hakbang sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili sa pagsang-ayon sa pasya ng nakararami.

3. Naipapaliwanag ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili sa pagsang-ayon sa pasya ng nakararami.

4. Nauunawaan ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili sa pagsang-ayon sa pasya ng nakararami.

esp6_q1_mod2_Pagsang-ayon-Sa-Pasya-Ng-Nakararami-Kung-Nakabubuti-Ito

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment