Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 9: Pagbibigay Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na mga Salita

Pagbati sa iyo kaibigan, narating mo na ang ikasiyam na modyul sa ating masaya at makulay na paglalakbay.

Ang araling ito ay isinulat upang magabayan ka sa pagkilala at pagbibigay-kahulugan sa mga salitang pamilyar at di-pamilyar na gagamitin sa mga pangungusap/pahayag.

Gamit ang wika, matutulungan ka ring matukoy ang antas ng talasalitaan para sa epektibong pagpapahayag.

filipino5_q1_mod9_PagbibigayKahuluganNgPamilyarAtDiPamilyar_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment