Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 8: Pagbibigay ng Paksa sa Napakinggang Kuwento/Usapan

Inaasahan na sa pagtatapos ng paglalakbay na ito ay:

1. naibibigay mo ang paksa ng napakinggang kuwento/usapan;

2. naisusulat mo nang may wastong baybay at bantas ang paksa ng napakinggang kuwento/usapan; at

3. nabibigyang-halaga mo ang pakikinig nang mabuti sa kuwento/usapan.

filipino5_q1_mod8_PagbibigayNgPaksaSaNapakinggangKuwento_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment