Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit nang Wasto sa mga Pangngalan at Panghalip

Kumusta na kaibigan? Narito akong muli ang iyong kaibigan na si Kokoy para samahan ka sa panibagong paglalakbay.

Binabati kita dahil natapos mo ang unang modyul. Tiyak na naging masaya ka sa ating kuwentuhan. Naghanda akong muli ng kapana-panabik na mga gawain para sa iyo. Handa ka na ba?

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod:

a. nagagamit mo nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid;

b. natutukoy mo ang uri ng pangngalan at panghalip na ginamit sa pangungusap; at

c. nakasusulat ka ng isang maikling talata na tumatalakay tungkol sa sarili.

Filipino5_q1_mod2_PaggamitNgMgaPangngalanAtPanghalip_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment