Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 7: Muling Pagsasalaysay sa Napakinggang Teksto sa Tulong ng mga Pangungusap

Muli tayong maglakbay upang mapagyaman mo pa lalo ang iyong kaalaman at karanasan. Sa pagkakataong ito, nais kong matutuhan mong magpahayag ng mga bagay na iyong nabasa, narining at naramdaman. Kaya sa paglalakbay na ito inaasahan ko na:

1. naisasalaysay mong muli ang napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap;

2. napagsusunod-sunod mo ang mga pangyayari sa napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap; at

3. napahahalagahan mo ang pakikinig sa pagbabasa nang may pag-unawa.

filipino5_q1_mod7_PagsasalaysayMuliSaNapakinggangTeksto_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment