Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 6: Pagsasalaysay Muli sa Napakinggang Teksto Gamit ang Sariling Salita

Kinahiligan mo rin ba ang pagkukuwento? Alam mo ba, na ang pakikinig at pagsasalita ay ilan lamang sa mga kasanayan na dapat matutunan ng mga batang tulad mo? Sa paglinang ng kasanayang ito, ay malaya mong naibabahagi o naisasalaysay ang mahahalagang impormasyong iyong napakinggan. Malaki ang maitutulong ng paggamit mo ng sariling salita upang madali mo itong maunawaan at nang maging epektibo kang tagapagkuwento.

Sa pag-aaral mo ng modyul na ito, inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan:

1. natutukoy ang mahahalagang impormasyon mula sa napakinggang teksto;

2. naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita; at

3. nabibigyang-halaga ang pagsasalaysay muli gamit ang sariling salita sa napakinggang teksto.

filipino5_q1_mod6_PagsasalaysayMuliSaNapakinggangTeksto_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment