Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 4: Pagsulat ng Isang Maikling Tula, Talatang Nagsasalaysay at Talambuhay

Sa modyul na ito, inaasahan na magagawa ang mga sumusunod:

a) nalalaman mo ang mga elemento ng tula, bahagi ng talatang nagsasalaysay at nilalaman ng talambuhay;

b) nakasusulat ka ng maikling tula, talatang nagsasalaysay, at talambuhay; at

c) napapahalagahan ang pagsulat ng maikling tula, talatang nagsasalaysay at talambuhay nang may wastong baybay at bantas.

Filipino5_q1_Mod4_PagsulatNgIsangMaiklingTula_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment