Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 5: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan

Sa modyul na ito, inaasahan na magagawa ang mga sumusunod:

1. naipahahayag mo ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan;

2. nagagamit ang iba’t ibang pahayag na karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan; at

3. napahahalagahan ang pagbibigay ng sariling opinyon o reaksiyon sa napakinggang balita, isyu o usapan.

filipino5_q1_mod5_PagpapahayagNgSarilingOpinyonOReaksiyon_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment