Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 3: Pagsagot sa mga Tanong sa Binasa o Napakinggang Kuwento at Tekstong Pang-impormasyon

Binabati kita kaibigan dahil nakarating ka na sa ikatlong hakbang ng ating pag-aaral sa baitang lima. Marami ka bang natutuhan sa nakaraang aralin? Muling madaragdagan ang iyong kaalaman sa modyul na ito. Ako ang iyong kaibigang si Kokoy na nakahandang samahan ka sa iyong paglalakbay.

Mahilig ka bang magbasa? Anong uri ng babasahin ang palagi mong binabasa? Sa araling ito ay lalong lalawak ang iyong interes sa pagbabasa dahil magbibigay ako ng maraming babasahin na tiyak na pupukaw sa iyong interes. Naghanda ako ng mga gawaing susubok sa iyong kakayahang mag-isip, magpaliwanag at sumagot sa mga tanong mula sa iba’t ibang uri ng teksto.

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaasahan na:

a) nasasagot mo ang mga tanong sa binasang kuwento/napakinggang kuwento at tekstong pangimpormasyon;

b) naisusulat mo sa pangungusap ang tamang sagot sa tanong batay sa binasa nang may wastong mekaniks sa pagsulat; at

c) napahahalagahan mo ang kasanayan sa pakikinig at pagbabasa nang may pagunawa sa pagsagot ng mga tanong.

Filipino5_q1_mod3_PagsagotSaMgaTanongSaBansaONapakinggangKuwento_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.