Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 3: Pagsagot sa mga Tanong sa Binasa o Napakinggang Kuwento at Tekstong Pang-impormasyon

Binabati kita kaibigan dahil nakarating ka na sa ikatlong hakbang ng ating pag-aaral sa baitang lima. Marami ka bang natutuhan sa nakaraang aralin? Muling madaragdagan ang iyong kaalaman sa modyul na ito. Ako ang iyong kaibigang si Kokoy na nakahandang samahan ka sa iyong paglalakbay.

Mahilig ka bang magbasa? Anong uri ng babasahin ang palagi mong binabasa? Sa araling ito ay lalong lalawak ang iyong interes sa pagbabasa dahil magbibigay ako ng maraming babasahin na tiyak na pupukaw sa iyong interes. Naghanda ako ng mga gawaing susubok sa iyong kakayahang mag-isip, magpaliwanag at sumagot sa mga tanong mula sa iba’t ibang uri ng teksto.

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaasahan na:

a) nasasagot mo ang mga tanong sa binasang kuwento/napakinggang kuwento at tekstong pangimpormasyon;

b) naisusulat mo sa pangungusap ang tamang sagot sa tanong batay sa binasa nang may wastong mekaniks sa pagsulat; at

c) napahahalagahan mo ang kasanayan sa pakikinig at pagbabasa nang may pagunawa sa pagsagot ng mga tanong.

Filipino5_q1_mod3_PagsagotSaMgaTanongSaBansaONapakinggangKuwento_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment