Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 1: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa Napakinggang Teksto

Kumusta ka na? Naaalala mo pa ba ako?Ako ang iyong kaibigang si Kokoy, ang makasasama mo sa iyong paglalakbay. Binabati kita dahil natapos mo ang ikaapat na baitang sa elementarya at ngayon ay nasa ikalimang baitang ka na. Dito natin ipagpapatuloy ang ating paglalakbay.

Nakahanda ka na ba sa panibagong paglalakbay? Sigurado ako na mas magiging masaya ka dahil maglalaro tayo at magkukuwentuhan ng ating mga karanasan.

Ano ba ang ginawa mo kanina? Ikuwento mo naman. Puntahan ang kasama mo sa bahay ngayon at ikuwento ang ginawa mo kanina.

Kumusta ang naging kuwentuhan ninyo? Magbahagi ka naman.

Pagkatapos ng ating paglalakbay, inaasahan kong:

1. natutukoy mo ang mahahalagang impormasyon mula sa napakinggang teksto;

2. naiuugnay mo ang sariling karanasan mula sa napakinggang teksto; at

3. nabibigyang-halaga mo ang pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang teksto.

Paalala na ang bawat bahagi ng modyul ay may inilaang mga gawain na susubok sa iyong kakayahan. Huwag kang mag-alala dahil naririto naman ako na nakahandang gumabay.

Sundin mo lang ang aking mga panuto at gawaing ipagagawa.

Handa ka na ba?

Filipino5_q1_mod1_Pag-uugnayNgSarilingKaranasan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment