Filipino 4 Unang Markahan–Modyul 5: Napakinggang Panuto Buoin Mo: Salaysay Ko

Sa modyul na ito, inaaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan:

1. Natutukoy ang bahagi ng binasang kuwento – simula, kasukdulan, katapusan

2. Naisasalaysay muli nang wastong pagkakasunod-sunod ang nabasang teksto, gamit ang larawan, signal words, at pangungusap

filipino4_q1_mod5_Panuto_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment