Filipino 4 Unang Markahan–Modyul 4: Elemento at Pagsulat ng Kuwento

Sa araling ito, inaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan:

1.Natutukoy ang mga elemento ng kuwento: Tagpuan, Tauhan at Banghay

2.Nasasagot ang mga tanong sa nabasang kuwento.

3.Nakasusulat ng natatanging kuwento tungkol sa natatanging tao sa pamayanan.

4.Nakasusulat ng liham na nagbabahagi ng karanasan/pangyayari sa nabasang kuwento.

filipino4_q1_mod4_ElementoNgKuwento_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment