Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay

Magandang araw sa iyo!

Ako’y lubos na nasisiyahang ipaalam na sa araling ito ay matutuhan mong gamitin ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, lugar at bagay sa iyong paligid.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● nakagagamit ng pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid (F3WG-Ia-d-2)

Filipino3_q1_mod1_paggamitngpangngalansapagsalaysay_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment