Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto

Kumusta ka na?

Ako’y lubos na nasisiyahan dahil napagtagumpayan mo ang naunang gawain!

Sa araling ito, susukatin ang iyong kakayahan sa pakikinig. Magpatulong ka sa iyong kapamilya para basahin ang mga teksto o kuwento. Maaari ring humingi ng gabay sa pakikinig ng teksto sa kamag-anak na nakatira o malapit sa inyong bahay tulad ng iyong tiya at tiyo.

Sa modyul na ito, matututuhan mong gamitin ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Basahin mong mabuti ang panuto sa bawat bahagi at isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakagagamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto (F3PN-Ib-2).
Filipino3_q1_mod2_paggamitngnaunangkaalaman_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment