Edukasyon sa Pagpapakatao 3 Unang Markahan – Modyul 6: Pamantayan ng Mag-anak: Ating Sundin

Ang modyul na ito ay naglalayon na maipakita ang katapatan, pakikiisa at pagsunod sa mga tuntunin o anumang kasunduang itinakda ng mag-anak na may kinalaman sa kalusugan at kaligtasan tungo sa kabutihan. Nakapaloob dito ang aralin ng katapatan at pagkamatiyaga.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang;

 nakasusunod sa mga pamantayan o tuntunin ng maganak (EsP3PKP-Ii-22)

EsP3_q1_mod6_pamantayanngmaganakatingsundin_2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment