Edukasyon sa Pagpapakatao 3 Unang Markahan – Modyul 5: Malusog na Katawan, Damdamin, at Isipan: Pangalagaan

Ang modyul na ito ay maingat na ginawa para sa iyo, naglalaman ito ng mga gawain na sadyang ginawa para sa mag-aaral na kagaya mo. Tinatalakay nito ang tungkol sa pangangalaga ng sarili. Sana ay makatulong ito para sa iyong pagkatuto.

Ang modyul ay naglalaman lamang ng isang aralin na nakatuon sa pangangalaga ng sarili upang magkaroon ng isang malusog na katawan, damdamin, at isipan.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, inaasahan na naipamamalas mo ang kakayahang:

  • Nakagagawa ng mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan (EsP3PKP-Ie – 18).

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment