Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 10 Unang Markahan – Modyul 6: Nobela mula sa France (Panitikang Mediterranean)

Ang Modyul 6 ay tungkol sa nobelang mula sa France. Ang France ay kilala bilang sentro ng edukasyon at idealismo noong Age of Enlightenment sa Europe.

Sa araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang pag-unawa at pagpapahalaga sa nobelang pinamagatang “Ang Kuba ng Notre Dame”. Buod lamang nito ang babasahin na isinalin sa Filipino ni Willita A. Enrijo. Ang nobelang ito ay inilathala noong 1831, isinulat ni Victor Hugo na itinuturing na isa sa mga mahuhusay na manunulat sa mundo. Bahagi rin ng aralin ang pagtalakay sa mga salitang naglalarawan na makatutulong para sa mas malalim na pag-unawa sa paksang nais ipabatid ng babasahing nobela.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunod:

Mga Pinakamahahalagang Kasanayang Pampagkatuto (MELC)

1. Naibibigay ang katangian ng isang tauhan batay sa napakinggan/nabasang diyalogo. (F10PN-Ig-h-67)

2. Nasusuri ang binasang kabanata ng nobela bilang isang akdang pampanitikan sa pananaw humanismo o alinmang angkop na pananaw.
(F10PB-Ig-h-68)

3. Nakikilala ang pagkakaugnay-ugnay ng mga salita ayon sa antas o tindi ng kahulugang ipinahahayag nito (clining). (F10PT-Ig-h-67)

4. Naihahambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga pangyayari sa binasang kabanata. (F10PD-Ig-h-66)

5. Nailalarawan ang kultura ng mga tauhang masasalamin sa kabanata. (F10PS-Ig-h-69)

Filipino10_q1_mod6_nobelamulasafrance_ver2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.