Filipino 10 Unang Markahan – Modyul 7: Pangwakas na Gawain sa Panitikang Mediterranean

Ang Modyul 7 ay magsisilbing pangwakas na aralin para sa kabuoan ng Unang Markahan (Panitikang Mediterranean). Ang Dagat ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng timog ng Europe, hilaga ng Africa at timog kanlurang Asia. Ang salitang “Mediterranean” ay galing sa salitang Latin na “medius” at “terra” na nangangahulugang “gitnang lupain”.

Ang rehiyong ito ay naging kanlungan ng tatlo sa mga pinakaunang sibilisasyon sa mundo – Mesopotamian, Egyptian at Greek. Ang mga Sumerians ng Mesopotamia ang nakatuklas ng sistema ng pagsulat na nagpabago at humubog sa kasaysayan ng mundo. Unti-unting umunlad ang pagsulat mula sa simbolong larawan, simpleng komunikasyon tungo sa likhang-sining at panitikan. Ang panitikan ng Sinaunang Mediterranean ay naging batayan ng iba’t ibang uri ng panitikan sa buong mundo.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang malilinang mo ang sumusunod:

Mga Pinakamahahalagang Kasanayang Pampagkatuto (MELC)

1. Naibabahagi ang sariling opinyon o pananaw batay sa napakinggan o nabasa. (F10PN-Ii-j-68)

2. Nakabubuo ng isang suring-basa sa alinmang akdang pampanitikang Mediterranean. (F10PB-Ii-j-69)

3. Naibibigay ang kaugnay na mga konsepto ng piling salitang critique at simposyum. (F10PT-Ii-j-68)

Filipino10_q1_mod7_pangwakasnagawainsapanitikangmediterranean_ver2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment