EPP-ICT 4 Modyul 6: Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Word Processor

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga tekstuwal at numerical na impormasyon na madaling mauunawaan gamit ang table at tsart. Malilinang ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman at kasanayan sa paggawa ng mga table at tsart gamit ang word processing application.

Sa modyul na ito ay inaasahang naisasagawa ng mag-aaral ang mga sumusunod:

  • naipaliliwanag ang gamit ng table at tsart;
  • nakagagawa ng table at tsart sa pamamagitan ng word processor; at
  • natutukoy ang kahalagahan ng mga table at tsart para sa mas epektibong pagsasaayos ng datos at impormasyon.
epp-ict4_q1q2_mod6_PaggawaNgTableAtTsarGamitANgWordProcessor_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment