EPP-ICT 4 Modyul 10: Gusto mo bang Gumuhit? (Pagguhit gamit ang drawing tool o graphic software)

Mahilig ka bang gumuhit? Ano ba ang kapakinabangan na naidudulot nito?Anu-ano ba ang karaniwang ginagamit mo sa pagguhit? Gumagamit ka ba ng lapis at pangkulay?Alam mo ba na maaari kang gumuhit kahit wala ang mga bagay na ito gamit lamang ang computer?Ito ang pag-aaralan natin sa module na ito. Kung paano gumuhit gamit ang computer.

Sa modyul na ito ay inaasahang naisasagawa ng mag-aaral ang mga sumusunod:

  • nakatutukoy ng command buttons sa drawing tools o graphic software; at
  • nakaguguhit gamit ang drawing tools o graphic software.
epp-ict4q1a2_mod10_GustoMoBangGumuhit_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment