Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan – Modyul 3: Katotohanan: Pagninilay-nilayan Ko!

Karamihan sa mga impormasyong ipinababatid mula sa balita, patalastas, programang pantelebisyon, internet o social networking sites ay mapanghikayat at kaakit-akit. Ang mga batang katulad mo ay maaaring madaling mapaniwala ng mga ito. Ang isang paraan ng pagbabalanse ng impormasyon kung ito ay totoo o hindi ay pagninilay-nilay. Totoo ba ang mga impormasyong binibigay sa atin? Paano mo malalaman ang katotohanan sa hindi?

Sa modyul na ito inaasahang:

Nakapagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon

– balitang napakinggan

– patalastas na nabasa/narinig

– napanood na programang pantelebisyon

– nababasa sa internet at mga social networking sites

esp4_q1_mod3_KatotohananPagninilay-nilayanKo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment