Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan – Modyul 4: Sa Pagtuklas ng Katotohanan, May Pamamaraan o Pamantayan

Ang mapanuring pag-iisip ay ang hindi padalos-dalos na desisyon ng isang tao. Dapat ito ay sinusuri nang may sapat na ebidensiya upang bigyang-diin ang pangangatwiran. Sa pamamagitan ng mapanuring pag-iisip, maiiwasan ang mga maling desisyon sa buhay at mabigyan ng mga pag-iingat sa kung anumang bagay o pangyayari na maaari tayong mapabilang. Ito rin ang magbibigay balanse sa kung ano ang tama at mali. Ano ang iyong dapat gawin upang matuklasan ang katotohanan?

Sa modyul na ito inaasahang:

1. nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan.

esp4_q1_mod4_SaPagtuklasNgKatotohananMayPamamaraanOPamantayan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment