Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan – Modyul 1: Katotohanan: Sasabihin Ko!

Ang pagsasabi ng katotohanan ay isang katangiang dapat taglayin ng batang tulad mo. Ito ay nagpapakita ng iyong pagmamahal sa katotohanan. Ano pang katangian ang iyong taglay kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito? Kahanga-hanga ba ang mga katangiang ito?

Sa modyul na ito ay inaasahang makapagsasabi ka ng katotohanan anuman ang maging bunga nito.

esp4_q1_mod1_KatotohananSasabihinKo_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment