Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan – Modyul 2: Katotohanan: Susuriin Ko!

Mahalagang mahanap ng isang tulad mo ang katotohanan. Ito ang nagiging batayan sa bawat desisyong gagawin. Marapat na pag-aralan muna ang mga impormasyong nakalap bago ito isakilos. Karaniwang nagmumula ang mga impormasyong ito sa balita, patalastas, programa sa telebisyon, at taong kinauukulan. Kaya mahalaga rin ang pagsangguni upang masiguro ang katotohanan ng mga ito.

Sa modyul na ito inaasahang nakapagsusuri ka ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon mula sa:

– balitang napakinggan

– patalastas na nabasa/narinig

– programang pantelebisyon na napanood

– taong kinauukulan na pagsasanggunian

esp4_q1_mod2_KatotohananSusuriinKo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment