Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan – Modyul 2: Katotohanan: Susuriin Ko!

Mahalagang mahanap ng isang tulad mo ang katotohanan. Ito ang nagiging batayan sa bawat desisyong gagawin. Marapat na pag-aralan muna ang mga impormasyong nakalap bago ito isakilos. Karaniwang nagmumula ang mga impormasyong ito sa balita, patalastas, programa sa telebisyon, at taong kinauukulan. Kaya mahalaga rin ang pagsangguni upang masiguro ang katotohanan ng mga ito.

Sa modyul na ito inaasahang nakapagsusuri ka ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon mula sa:

– balitang napakinggan

– patalastas na nabasa/narinig

– programang pantelebisyon na napanood

– taong kinauukulan na pagsasanggunian

esp4_q1_mod2_KatotohananSusuriinKo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.