EPP-IA 4 Modyul 3: Basic Sketching, Shading at Outlining

Sa modyul na ito malalaman ang kasanayan sa paggawa ng basic sketching, shading at outlining. Naibibigay ang kahalagahan ng nabuong proyekto na maging hanapbuhay at makakatulong sa pamayanan.

Sa Modyul na ito, inaasahang naisasagawa ng mag – aaral ang mga sumusunod:

• Natutukoy ang ilang produkto na ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining.

• Natutukoy ang ilang tao/negosyo sa pamayanan na ang pinagkaka-kitaan ay ang basic sketching at outlining.

EPP-IA4_q1q2_mod3_Basic-Sketching-Shading-at-Outlining_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment