EPP-H.E 4 Modyul 5: PAG-AALAGA SA MGA MATATANDA AT IBA PANG KASAPI NG PAMILYA

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Nakatutulong sa pag-aalaga sa matatanda na may sakit at iba pang kasapi ng pamilya.

2. Naiisa-isa ang mga gawain na makatutulong sa pangangalaga sa maysakit na matanda at iba pang kasapi ng pamilya.

epp-he4_q1q2_mod5_Pag-aalagaSaMgaMatatandaAtIbaPangKasapiNgPamilya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment