EPP-HE 4 Modyul 7: WASTONG PAGGAMIT NG MGA KAGAMITAN SA PAGLILINIS NG BAHAY AT BAKURAN

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Natutukoy ang angkop na mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran.

2. Naisasagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran

3. Naisasagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay

4. Nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan

epp-he4_q1q2_mod7_WastongPaggamitngmgaKagamitansaPaglinisngBahayatBakuran_v2.docx

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment