EPP-HE 4 Modyul 4: MABUTING PAG-UUGALI BILANG KASAPI NG MAG-ANAK

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahan ang bawat magaaral na:

1. Nasasabi ang kahalagahan ng pagpapakita ng mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak.

2. Naipakikita ang wastong pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak.

epp-he4_q1q2_mod4_MabutingPag-uugaliBilangKasapiNgMag-Anak_v2.docx

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment