EPP-HE 4 Modyul 6: PAGTANGGAP NG BISITA SA BAHAY

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahan na ang bawat mag-aaral na:

1. Nakatutulong sa pagtanggap ng bisita sa bahay tulad ng: pagpapaupo, pagbibigy ng makakain, tubig, atbp;

2. Naisasagawa nang wastong pag-iingat sa pagtanggap ng bisita lalo na sa mga taong hindi kakilala.

epp-he4_q1q2_mod6_PagtanggapngBisitasaBahay_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment