EPP-HE 4 Modyul 2: PANGANGALAGA NG SARILING KASUOTAN

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahan na ang bawat mag- aaral na:

1. Napangangalagaan ang sariling kasuotan.

2. Nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananahi sa kamay.

3. Naisasaayos ang payak na sirang kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay (pagkabit ng butones)

epp-he4_q1q2_mod2_PangangalagaNgSarilingKasuotan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment