Grade 8 Araling Panlipunan Modyul: Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo sa Iba’t ibang Bahagi ng Daigdig

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito inaasahan na iyong matututunan ang bunga ng mga Ideolohiya, Cold War at ng Neokolonyalismo sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang mas madaling maunawaan ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa pagtalakay tungkol sa Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo sa Iba’t ibang Bahagi ng Daigdig na nahahati sa sumusunod na paksa:

  • Paksa 1 – Iba’t Ibang Ideolohiya
  • Paksa 2 – Ang Cold War
  • Paksa 3 – Ang Neokolonyalismo

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Natataya ang epekto ng mga ideolohiya, ng Cold War at ng Neokolonyalismo sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.

Grade 8 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo sa Iba’t ibang Bahagi ng Daigdig

AP8-Q4-MOD5

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment