Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 8 Araling Panlipunan Modyul: Ideolohiya sa Pulitika at Ekonomiya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang matulungan ka na maunawaan ang iba’t ibang ideolohiyang umiiral sa daigdig.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang mas madaling maunawaan ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa pagtatalakay tungkol sa Ideolohiya sa Pulitika at Ekonomiya na nahahati sa sumusunod na paksa:

  • Paksa 1 – Ang Kahulugan, Kategorya at Ibat-ibang Uri ng Ideolohiya
  • Paksa 2 – Mga Puwersang Pangkabuhayan sa Pulitika ng Bansa

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nasusuri ang mga ideolohiyang pulitikal at ekonomiko sa hamon na estabilisadong institusyon ng lipunan.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • nasusuri ang mga tugon ng mga ideolohiyang pulitikal at ekonomiko sa hamonng estabilisadong institusyon ng lipunan;
  • naihahambing ang iba’t ibang ideolohiya sa daigdig;
  • napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng iba’t ibang ideolohiya sa buhay ng mga tao.

Grade 8 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Ideolohiya sa Pulitika at Ekonomiya

AP8-Q4-MOD4

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.