Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 8 Araling Panlipunan Modyul: Mga Pandaigdigang Organisasyon sa Pagsusulong ng Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang matulungan ka na maunawaan ang mga mahahalagang papel na ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon.

Ang kaalaman mo sa paksa ay mabisang hakbang upang iyong mapahalagahan ang mga layunin nito sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran ng mga bansa.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang maging mas maganda ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul gamit ang hiwalay na papel.

Ang modyul na ito ay nakatuon sa pagtalakay ng Mga Pandaigdigang Organisasyon sa Pagsusulong ng Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran ng mga bansa na nahahati sa sumusunod na paksa:

  • Paksa 1 – Layunin at Gampanin ng mga Pandaigdigang Organisasyon
  • Paksa 2 – Mga Rehiyonal na Organisasyong Pangkaunlaran at Pangkapayapaan

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • nailalahad ang mga piling pandaigdigang organisayon;
  • nailalahad ang mga piling rehiyonal na organisasyon;
  • nasusuri ang kanilang layunin at tungkulin;
  • nakakalikha ng sanaysay, advocacy campaign at proyekto ukol sa pagpapahalaga ng pandaigdigang organisasyon.

Grade 8 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Pandaigdigang Organisasyon sa Pagsusulong ng Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

AP8-Q4-MOD6

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.