How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Industrial Arts) – Modyul 1: Batayang Kaalaman at Kasanayan sa Gawain Gamit ang Lokal na Materyales

Sa modyul na ito ay matatalakay ang mga kaalaman at kasanayan sa gawaing gamit ang kahoy, metal, kawayan at iba pang lokal na materyales sa pamayanan.

Pagkatapos ng araling ito ang mga mag- aaral ay inaasahan na:

• Natatalakay ang mga mahalagang kaalaman at kasanayan sa gawaing gamit ang kahoy, metal, kawayan at iba pang lokal na materyales sa
pamayanan. (EPP5IA-Oa-1.1)

EPP5_IA_Modyul1_BatayangKaalamanAtKasanayanSaGawainGamitAngLokalNaMateryales_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment