Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (ICT and Entrepreneurship) – Unang Markahan Modyul 6: “Angkop na Search Engine, Go na!”

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, inaasahan na kaya mo ng gawin ang mga sumusunod:

1. Natutukoy ang mga angkop na search engine sa pangangalap ng mga impormasyon. (EPP5IE-0d-11)

1.a Napahahalagahan ang mga mabuting naidudulot ng paggamit ng ICT.

1.b Nakagagamit ng computer at internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon.

EPP5_IE_mod6_AngkopNaSearchEngine_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment