Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (ICT and Entrepreneurship) – Modyul 2: Angkop Ba Ang Negosyo Mo?

Bawat tao ay may kaniya–kaniyang pamamaraan kung paano nila matutugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan at pangangailangan. Sa kanilang pakikibaka sa buhay, kinakailangan ang pagtugon upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan ayon sa kanilang interes, kakayahan, karanasan at ukol kanino nakatutugon ang mga natatanging produkto at serbisyo.

Ang modyul na ito ay naglalayong matukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo bilang batayan sa maunlad
at matalinong pamumuhay. Layunin din nitong, mailapat ang iyong mga natutuhan upang matugunan ang mga serbisyong nagbibigay tulong at
tumutugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan.

EPP5_IE_mod2_AngkopBaAngNegosyoMo_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment