Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (ICT and Entrepreneurship) – Modyul 8: “Write Me Up!”

Tungkol saan ang modyul na ito:

Ang modyul na ito ay tungkol sa basic encoding o paggawa ng simpleng dokumento gamit ang Word Processing Tool. Madalas gamitin and mga ito sa paaralan, negosyo, trabaho at maging sa pansariling gawain. Kapag may mga dokumentong nais gawin, pagpapadala ng mga mahahalagang mensahe, may mga nais ipaliwanag at ipa-abot na mga mahahalagang ulat, ang lahat ay napapadali gamit ang tool na ito.

Ano-ano ang mga matutuhan mo sa modyul na ito?

Matutuhan mo sa modyul na ito ang mga hakbang sa basic encoding o paggawa ng simpleng dokumento gamit ang Word Processing Tool.

Ang modyul na ito ay naka-pokus kung paano ang basic encoding o paggawa ng simpleng dokumento gamit ang Word Processing Tool. (EPP5IE-0j-21)

Pagkatapospag-aaralan ang modyul na ito, inaasahang kaya mo nang:

• gumawa ng simpleng dokumento gamit ang Word processing tool,

• masunod ang mga hakbang sa basic encoding o paggawa ng simpleng dokumento gamit ang Word processing tool.

EPP5_IE_mod8_WriteMeUp_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment