Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Markahan – Modyul 14: Lipunang Sibil, Media at Simbahan: Adhikaing Panlipunan

Lipunang Sibil, Media at Simbahan: Adhikaing Panlipunan

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Nandito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Lipunang Sibil, Media, at Simbahan: Adhikaing Panlipunan (4.2 Nasusuri ang mga adhikaing nagbubunsod sa mga lipunang sibil upang kumilos tungo sa kabutihang panlahat).

Ang saklaw ng modyul na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba’t-ibang sitwasyon.

LAYUNIN:

Sa pagtatapos ng aralin ang mag-aaral ay inaasahang:

1. Nasusuri ang mga adhikain na nagbubunsod sa mga lipunang sibil na kumilos tungo sa kabutihang panlahat;

2. Nailalarawan ng mag-aaral ang mga halimbawa ng mga adhikain ng iba’t ibang lipunang sibil media at simbahan; at

3. Napapahalagahan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng mga adhikain na kumilos tungo sa kabutihang panlahat.

esp9_q1_mod14_lipunang-sibil-media-at-simbahan-adhikaing-panlipunan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment