Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalamanng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

“Binuo at isinulat ang modyul na ito na ikaw, aming minamahal na mag-aaral ang isinasaalang-alang. Sa modyul na ito, inaasahan namin na matutunan mo nang may kahusayan ang mga palatandaan kung kaiLan ang isang batas ay nakaayon sa Likas Batas Moral. Ang pagkakasunod-sunod ng mga aralin sa modyul na ito ay naaayon sa nakatakdang pamantayan ng Kagawaran ng Edukasyon.”

“Nilalaman ng modyul na ito ang aralin na: “Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral”

1. Natutukoy ang mga batas na nakaayon sa Likas na Batas Moral.

2. Nasusuri ang mga batas na umiiral at panukala tungkol sa kabataan batay sa pagsunod ng mga ito sa Likas na Batas Moral.

3. Nahihinuha na ang pagsunod sa batas na nakabatay sa Likas na Batas na Moral (Natural Law), na gumagarantiya sa pagtugon sa pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa kung ano ang hinihingi makamit ang kabutihang panlahat.

4. Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral

EsP9_q2_m2_mgabatasnanakabataysalikasbatasmoral_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.