How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at Pagtaguyod ng Dignidad ng Tao

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalamanng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Binuo at isinulat ang modyul na ito na ikaw, aming minamahal na magaaral ang isinasaalang-alang. Sa modyul na ito, inaasahan namin na matutunan mo nang may kahusayan ang mga prinsipyo sa paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod sa dignidad ng tao. Ang pagkakasunod-sunod ng mga aralin sa modyul na ito ay naaayon sa nakatakdang pamantayan ng Kagawaran ng Edukasyon.

Nilalaman ng modyul na ito ang aralin na:

1. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod.

2. Nakapagsusuri kung ang paggawang nasaksihan sa pamilya, paaralan o barangay/pamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao.

3. Napatutunayan na sa pamamagitan ng paggawa nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga na makatutulong upang patuloy na maiangat, bunga ng kanyang paglilingkod, ang antas kultural at moral ng lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao.

4. Nakabubuo ng sintesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang internet sa mga manggagawang kumakatawan sa mga taong nangangailangan (marginalized) na nasa iba’t-ibang karera o trabahong teknikal-bokasyonal.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at Pagtaguyod ng Dignidad ng Tao

EsP9_q2_m3_angpaggawabilangpaglilingkodatpagtaguyodngdignidadngtao_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment