Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Layunin, Paraan, Sirkumstansya ng Makataong Kilos

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating magaaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng magaaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Kilos ko, pananagutan ko! Mga salitang nagsasabi na bilang isang tao, nararapat na suriin nating mabuti ang bawat kilos na ginagawa natin. Alam mo ba ang iyong mga isinasagawang kilos? Nakikita mo ba ang mabuti o masama sa mga ito?

Sa modyul na ito, layunin nito na higit na makapagsuri ka ng kabutihan o kasamaan ng iyong isinasagawang kilos at pasiya. Sa pamamagitan nito, matutulungan kang lubos na mapagnilayan kung paano ka nakapagsasagawa ng makataong kilos at mula rito ay masasagot mo ang

Mahalagang Tanong na: Bakit mahalagang maunawaan na ang masama o mabuting makataong kilos ay nakabatay sa layunin, paraan, sirkumstansiya mayroon ang isang tao?

Inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

Pampagkatutong Kasanayan:

1.Naipaliliwanag ang layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos.

2. Nakapagsusuri ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasiya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan sirkumstansiya nito.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Layunin, Paraan, Sirkumstansya ng Makataong Kilos

EsP10_Q2_Mod7_LayuninParaanSirkumtansyaNgMakataongKilos_V2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment