How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Kahalagahan ng Deliberasyon ng Isip at Kilos-Loob

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating magaaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng magaaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Hinahangad ng mga modyul sa Alternaltive Delivery Mode (ADM) na mabigyangdaan ang lahat ng kabataan ng pagkakataong mapag-aralan ang sariling kilos sa yugto ng kanilang buhay tunog sa makataong kilos upang ikaw na mag-aaral ay makagawa ng ankop na mabuting plano na ikakgaganda ng sariling buhay. Ito rin ay upang maisagawa ang tamang pawawasto ng kilos o pasya.

Pagkatapos mong isagawa ang mga gawain sa ADM na ito, inaasahang magawa mo ang mga sumusunod:

Mga Kasanayang Pampagkatuto:

1. Naipaliliwanag na ang bawat yugto ng makataong kilos ay kakikitaan ng kahalagahan ng deliberasyon ng isip at kilos-loob sa paggawa ng moral na pasya at kilos.

2. Nakapagsusuri ng sariling kilos at pasya batay sa mga yugto ng makataong kilos at nakagagawa ng plano upang maitama ang kilos o pasya.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Ang Kahalagahan ng Deliberasyon ng Isip at Kilos-Loob

EsP10_Q2_Mod6_Ang-Kahalagahan-ng-Deliberasyon-ng-Isip-at-Kilos-Loob_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment