How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kabutihan o Kasamaan ng Sariling Pasya o Kilos

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating magaaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng magaaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Walang sinumang tao ang makakapagsabi na palaging mabuti o tama ang kanyang mga pasya at kilos. May mga kilos at pasya na masama o hindi tama ngunit para sa gumagawa, ito ay tama. Mahalagang matutunan ng tao kung ano ang mga pasya at kilos na nararapat at di-nararapat upang maiwasang makasakit ng kapwa. Ang modyul na ito ay makakatulong saiyo upang masuri mo kung kasamaan o kabutihan ang idinudulot ng iyong mga pasya at kilos.

Inaasahang malilinang saiyo ang mga kakayahang ito:

1. Napatutunayan na ang layunin, paraan at sirkumstansya ay nagtatakda ng pagkamabuti o pagkamasama ng kilos ng tao.

2. Nakapagtataya ng kabutihan o kasamaan ng pasiya o kilos sa isang sitwasyong may dilemma batay sa layunin, paraan at sirkumstansya nito .

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Kabutihan o Kasamaan ng Sariling Pasya o Kilos

EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment