Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 8: Kapit-bisig na Pagsulong Tungo sa Sabay na Pag-ahon

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Narito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Lipunang Pampolitiko, Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa upang makapagtaya o makapanghusga kung umiiral ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa ay umiiral o nilabag sa pamilya, Paaralan, Pamayanan, lipunan at bansa.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot ang mahalagang tanong na:

  • Paano matutugunan o makakamit ng tao ang kaniyang pangangailangang pangkabuhayan, pangkultura at pangkapayapaan? Bakit mahalaga ang pag-iral ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa?

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

Napapatunayan na:

a. May mga pangangailangan ang tao na hindi niya makakamtan bilang indibidwal na makakamit niya lamang sa pamahalaan o organisadong
pangkat tulad ng mga pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan.

b. Kung umiiral ang prinsipyo ng Subsidiarity, mapananatili ang pagkukusa, kalayaan at pananagutan ng pamayanan o pangkat na nasa mababang antas at maisasaalang-alang ang dignidad ng bawat kasapi ng pamayanan.

c. Kailangan ang pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisiskap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan / bansa, lalo na sa pag-angat ng kahirapan, dahil nakasalalay ang kanyang pag- unlad ng lipunan (Prinsipyo ng Pagkakaisa). (EsP9PL-Id-2.3)

d. Nakapagtataya o nakapaghuhusga kung umiiral ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa ay umiiral o nilalabag sa pamilya, paaralan,
pamayanan (baranggay), at lipunan/bansa. (EsP9PL-Id-2.4)

esp9_q1_mod08_kapit-bisignapagsulongtungosasabaynapag-ahon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment