Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 6: Salamin ng Lipunan

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Nandito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Salamin at Lipunan.

Ang saklaw ng modyul na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba’t-ibang sitwasyon.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahahalagang tanong na:

1. Bakit mahalaga ang pag-iral ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa?

esp9_q1_mod06_salaminnglipunan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment