Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 4: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat, Lahat Maiaangat

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Nandito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (1.4 Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sector sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan). Ang saklaw ng modyul na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba’t-ibang sitwasyon.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahahalagang tanong na:

  • Paano nakatutulong sa paghubog ng pagkatao ang lipunan? At inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1. Nakapagpaplano ng isang proyekto o gawain na makatutulong sa isang pamayanan o sector sa pangangailangang pangkabuyan, pangkultural,
at pangkapayaan.

2. Nakapagpapatala ng mga hakbang upang makagawa ng isang proyektong nagpapakita ng kabutihang panlahat.

3. Naisasakatuparan ang isang proyekto o gawain na makatutulong sa isang pamayanan o sector sa pangangailangang pangkabuyan, pangkultural, at pangkapayaan.

esp9_q1_mod04_layunin-ng-lipunan-kabutihang-panlahat-lahat-maiaangat_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment