Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 3: Pinagtagpi-tagping Baro

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo upang tulungan kang maging bihasa sa Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat. Ang saklaw ng modyul na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba’t ibang sitwasyon.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahahalagang tanong na:

  • Paano makakamit at mapananatili ang kabutihang panlahat? Bakit mahalagang makamit at mapanatili ito?

At inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1.1 Maibigay ang implikasyon ng kabutihang panglahat sa bawat gawain ng isang tao para sa ikakabuti ng lipunan.

1.2 Maisagawa ang gawain o aktibidad na nagpapakita ng pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihan panglahat.

1.3 Maisabuhay ang moral na pagpapahalaga ng mga puwersang magpapatatag sa lipunan.

esp9_q1_mod03_pinagtagpi-tagping-baro_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment